شیوه نگارش مقالات

ساختار چکیده (حدود 300 کلمه):

1.      عنوان مقاله

2.      نام و نام خانوادگی نویسنده

3.      عضویت دانشگاهی یا سازمانی

4.      آدرس الکترونیکی

5.      تعریف و بیان مشخصِ مسئله و موضوع

6.      بیان روش ، نحوهٔ ورود و زاویهٔ نگاه در بررسی موضوع

7.      اشاره به پیشینهٔ مطالعاتی و چارچوب مفهومی و نظری 

8.      اشاره به مهمترین دیدگاه های تحلیلی ویافته های استدلالی یا پژوهشی

9.      کلید واژگان( بین 5 تا 7 واژه)

ساختار مقاله (حدود 10000 کلمه):

10.  عنوان مقاله

11.  نام و نام خانوادگی نویسنده

12.  عضویت دانشگاهی یا سازمانی

13.  آدرس الکترونیکی

14.  چکیده و کلید واژگان

15.  مقدمه و  طرح مسئله

16.  مرور پیشینهٔ مطالعاتی

17.  مبانی مفهومی و نظری 

18.  روش  شناسی

19.  بدنهٔ اصلی مقاله شامل دیدگاه های تحلیلی ویافته های استدلالی یا پژوهشی

20.  نتیجه گیری و راهبرد

21.  منابع فارسی و لاتین

شیوه‌نامه نگارش مقاله:

-  مقاله، به صورتِ فایل ورد (Word 97-2003/ Word 2007)، فرستاده شود.

-  قلم فارسی در متن  B Zar سایز 13 و در یادداشت‌های پایان متن (Endnote)  فونت B Lotus سایز 12 باشد.

-  قلم لاتین در متن Times New Roman سایز 12 و در یادداشت‌های پایان متن (Endnote) سایز 10 باشد.

-  با توجه به امکانات نرم‌افزار ورد Microsoft Word شیوهٔ ارجاع‌دهی به صورت پاورقی نباشد و یادداشت‌ها و پاورقی‌ها به پایان مقاله منتقل شود. به عبارت دیگر، پاورقی‌ها و یادداشت‌ها به صورت Endnote باشد نه Footnote.

-  شیوهٔ خط فارسیِ مقاله‌ها، باید شیوه‌نامهٔ دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی باشد.

-  صفحه‌های مقاله، باید از ابتدا تا انتها، شماره صفحهٔ مسلسل در سرصفحه داشته باشند.

-  عنوانِ جدول در بالای جدول، و عنوانِ سایر نکات همچون نقشه، نمودار، شکل و ... در پایین آنها می‌آید.

-  ستون‌های جدول‌ها، باید از راست به چپ (آیینه‌ای) تنظیم شوند.

-  معادل لاتین واژه‌های تخصصی و افراد  به صورت یادداشت های پایان متن قید شوند.

-  پی‌نوشت‌های ارجاعی ترجیحاً در کتاب‌ها و مقاله‌ها بر اساس نام‌خانوادگی (سرشناسه در ترتیب منابع و مآخذ)، سال نشر، و شمارهٔ صفحه یا صفحات تنظیم شود.

-  در ارجاع به فرهنگ‌ها و کتاب‌هایی که مطالب آنها به ترتیب الفبایی تنظیم شده‌اند فقط ذکر نام کتاب و مدخل کافی است.

-  در صورتی که ارجاع به همان منبع قبلی و همان صفحه باشد، ذکر «همان‌جا» کافی است؛ اما اگر شمارهٔ صفحه تغییر کند از «همان» با ذکر صفحهٔ جدید استفاده می‌شود. این دستور فقط در یک صفحه قابل اجراست و در صفحهٔ بعد مشخصات ارجاعی تکرار می‌شود. برای منابع لاتین از ibid برای «همان‌جا» و «همان» استفاده شود.

-  در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود (نقل‌قول مستقیم)، مطلب نقل شده باید حتماً داخلِ گیومه بیاید و مشخصات دقیقِ منبع در پانوشت ذکر شود. در صورتیکه تعدادِ واژگانِ نقل‌قول بیش از 40 کلمه باشد، نقل‌قول به پاراگرافِ جدید منتقل شود، فونت کوچک‌تر شده و تو رفتگی لحاظ شود.

-  در صورتی که مطلبِ نقل به مضمون شود (نقل‌قول غیرمستقیم) نیازی به آوردن گیومه نیست و در پی‌نوشت باید کلمه «ر.ک:» و در منابع لاتین کلمه «Cf.» قبل از مشخصات منبع بیاید.

-  کتاب‌شناسی :فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی حرف اول نام‌خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم شود:

کتاب:

تالیف: نام‌خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار : مؤسسهٔ انتشاراتی

ترجمه: نام‌خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار : مؤسسهٔ انتشاراتی

مقاله:

مجله‌ها: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره: شماره صفحه‌های مقاله

مجموعهٔ مقالات: نام‌خانوادگی تدوین‌کنندهٔ مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه)، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموعهٔ مقالات، محل انتشار: مؤسسهٔ انتشاراتی، شماره صفحه‌های مقاله

منابع اینترنتی

نام‌خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط)، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن